محمدجواد ظریف

وزیر امور خارجه

محمدجواد ظریف وزیرامور خارجه ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. او پیشتر به مدت پنج‌سال (۱۳۸۱-۱۳۸۶) سفیر دائم ایران در سازمان ملل متحد بود.

۱۰ مقاله درستی‌سنجی