محمد اسلامی

وزیر راه و شهرسازی

محمد اسلامی از ۲۸ مهر ۱۳۹۷ سرپرست و از ۵ آبان همین سال وزیر راه و شهرسازی ایران است. او پیش‌ از این استاندار مازندران بود

۱ مقاله درستی‌سنجی