حجت‌الله عبدالملکی

معاون کمیته امداد امام خمینی

حجت‌الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی و عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه امام صادق در تهران است.

۱ مقاله درستی‌سنجی