محمدجعفر منتظری

دادستان کل کشور

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور (از سال ۱۳۹۵) و رییس دادگاه ویژه روحانیت (از سال ۱۳۸۸) است.

۱ مقاله درستی‌سنجی