نادرست

اشتغال در بخش تولیدی (صنعت) رو به کاهش و در بخش خدمات رو به افزایش است.

آیا اشتغال در بخش تولیدی (صنعت) رو به کاهش و در بخش خدمات رو به افزایش است؟

این ادعا با آمارهای رسمی همخوانی ندارد. روند تغییرات اشتغال در ۸ ساله گذشته نشان می‌دهد تغییر معناداری در سهم بخش‌های سه‌گانه کشاورزی، خدمات و صنعت اتفاق نیفتاده است.

برای بررسی این گفته، آمارهای مرکز آمار ایران در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ را بررسی کردیم.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، سهم بخش خدمات از سال ۱۳۹۲ تا سال ۹۸ افزایش داشته و از ۴۷.۴ درصد در سال ۹۲ به ۵۰.۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است، اما سهم بخش خدمات در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با کاهش روبرو شد و سهم بخش خدمات از کل اشتغال یه ۴۹.۳ درصد رسید.

بررسی سهم اشتغال در صنعت نیز نشان می‌‌دهد که سهم این بخش از اشتغال از سال ۹۲ تا سال ۹۶ روندی کاهشی داشته و از ۳۴.۲ درصد در سال ۹۲ به ۳۱.۹ درصد در سال ۹۶ کاهش یافت، اما از سال ۹۶ روند سهم اشتغال در بخش صنعت دگرگون شده و از ۳۱.۹ درصد سهم صنعت از کل اشتغال در سال ۹۶ به ۳۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

دیگر بخش اقتصاد ایران یعنی بخش کشاورزی روندی یکسان از سهم اشتغال را دنبال نکرده است در این دوره زمانی سهم بخش کشاورزی از اشتغال کل در سال ۹۲ از ۱۸.۳ درصد با کاهش به ۱۷.۹ درصد در سال ۹۳ کاهش یافت. اما در سال‌های ۹۴ و ۹۵ سهم بخش کشاورزی از اشتغال یه ۱۸ درصد افزایش یافت.

این بخش در سال‌های بعد تا سال ۹۹ با کاهش سهم از کل اشتغال روبرو شد تا اینکه سهم اشتغال بخش کشاورزی در سال ۹۹ به ۱۷.۷ درصد کاهش یافت.

این درستی‌سنجی به صورت همزمان با سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
نادرست

گفته یا آمار، نادرست است یا دست‌کم سندی معتبر آن را رد می‌کند. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)