رییس جمهور

نادرست

من در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی خط قرمز ندارم.

خط قرمزها در مبارزه با فساد

ابراهیم رئیسی پیش از ریاست قوه قضائیه ۱۰ سال معاون اول و ۱۰ سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه‌اش مبارزه با فساد در ساختار اداری است. 

در دو سال اخیر قوه قضائیه پرونده‌هایی نظیر فساد در شهرداری تهران و قوه قضائیه، نزدیکان و منصوبان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، مثل قالیباف و آملی لاریجانی مورد پیگیرد علنی قرار نگرفته‌اند. 

نهادهای زیر نظر رهبری از قانون «مبارزه با فساد» مستثنی هستند و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی آنها مشروط و جزو خطوط قرمز قانونی است. 

 

این درستی‌سنجی به صورت همزمان با اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
نادرست

گفته یا آمار، نادرست است یا دست‌کم سندی معتبر آن را رد می‌کند. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)