اردشیر زاهدی

وزیر امور خارجه ایران در دوران پهلوی

اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ایران و آخرین سفیر ایران در ایالات متحده آمریکا در دوره محمدرضا شاه پهلوی بود.

۱ مقاله درستی‌سنجی

نمایش همه درستی‌سنجی‌ها