ابوالفضل ابوترابی

نماینده نجف‌آباد در مجلس

ابوالفضل ابوترابی سیاستمدار ایرانی و نماینده شهرستان های نجف‌آباد و تیران از استان اصفهان در دوره دهم مجلس مجلس شورای اسلامی است.

۲ مقاله درستی‌سنجی

نمایش همه درستی‌سنجی‌ها