احمد خاتمی

امام جمعه موقت تهران

احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، عضو فقهای شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران است.

۲ مقاله درستی‌سنجی