بیژن نامدار زنگنه

وزیر نفت

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران است. او پیشتر در دولت میرحسین موسوی وزیر جهاد سازندگی، در کابینه‌ی هاشمی‌رفسنجانی وزیر نیرو و در دولت محمد خاتمی وزیر نفت بوده است.

۲ مقاله درستی‌سنجی