مجید تفرشی

معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر

سیدمجید تفرشی معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران است.

۱ مقاله درستی‌سنجی