زهرا ساعی

نماینده مجلس

زهرا ساعی نماینده تبریز در دور دهم مجلس شورای اسلامی و از اعضای حزب اعتدال و توسعه است.

۱ مقاله درستی‌سنجی