رضا ملک‌زاده

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رضا ملک‌زاده پزشک و معاون وزیر بهداشت ایران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی است. او پیش‌تر در دهه ۱۳۷۰ در ایران مقام وزارت بهداشت را نیز بر عهده داشته است.

۱ مقاله درستی‌سنجی