محمدجعفر نعناکار

مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات

۱ مقاله درستی‌سنجی