محمدرضا پور ابراهیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان در مجلس یازدهم ودر حال حاضر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است.

۱ مقاله درستی‌سنجی