مهدی بیاتی

کارشناس حجاب و عفاف

مهدی بیاتی مدیر موسسه فرهنگی قرآنی طهورا است که در رسانه‌ها بهع عنوان «کارشناس تخصصی حجاب و عفاف» معرفی می‌شود.

۱ مقاله درستی‌سنجی