مجید تخت‌روانچی

سفیر ایران در سازمان ملل متحد

۱ مقاله درستی‌سنجی

نمایش همه درستی‌سنجی‌ها