محسن حاجی‌میرزایی

وزیر آموزش و پرورش

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و دبیر هیئت دولت است. او دوازدهم شهریور ۱۳۹۸ از مجلس رای اعتماد گرفت و وزیر آموزش و پرورش شد.

۱ مقاله درستی‌سنجی