غلامرضا شریعتی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

۱ مقاله درستی‌سنجی