محمد جواد فاضل لنکرانی

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار

محمدجواد فاضل لنکرانی مجتهد شیعی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار است. او فرزند محمد فاضل لنکرانی مرجع تقلید شیعه است.

۱ مقاله درستی‌سنجی