عیسی منصوری

معاون وزیر کار

عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

۱ مقاله درستی‌سنجی