فرهاد دژپسند

وزیر امور اقتصادی و دارایی

فرهاد دژپسند سیاستمدار ایرانی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی است.

۱ مقاله درستی‌سنجی