عبدالعلی علی‌عسگری

رئیس سازمان صدا و سیما

عبدالعلی علی‌عسگری از اردیبهشت ۱۳۹۵ با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران رئیس سازمان صدا و سیما است.

۱ مقاله درستی‌سنجی