نورالدین پیرموذن

پزشک و نماینده پیشین مجلس

نورالدین پیرموذن پزشک و نماینده اردبیل در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی است.

۱ مقاله درستی‌سنجی