سعید منتظرالمهدی

سخنگوی نیروی انتظامی

سردار سعید منتظرالمهدی در اردیبهشت سال ۹۴ به سمت سخنگویی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی منصوب شد.

۱ مقاله درستی‌سنجی