احمد مازنی

نماینده تهران در مجلس

احمد مازنی نماینده تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی سال اول در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

۱ مقاله درستی‌سنجی