جعفر تشکری‌هاشمی

معاون پیشین شهردار تهران

۱ مقاله درستی‌سنجی