زهرا عابدی

رییس جمعیت مامایی کشور

زهرا عابدی رییس جمعیت مامایی کشور و عضو مرکز ویژه بسیج جامعه پزشکی سازمان تامین اجتماعی است.

۱ مقاله درستی‌سنجی