علی عباسی

رئیس جامعه المصطفی العالمیه

علی عباسی رئیس جامعه المصطفی العالمیه است. سایت رسمی این نهاد خود را اینگونه معرفی می‌کند: جامعة المصطفی العالمية نهادی علمی و بين‌المللی با هويت حوزه‌ای است که به گسترش علوم اسلامی، انسانی و اجتماعی، با رويكرد آموزشی، پژوهشی و تربيتی در سراسر جهان اهتمام دارد.

۱ مقاله درستی‌سنجی