داود نمازی

مشاور وزیر کشور

داودنمازی مشاور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در امور هماهنگی روحانیت و ائمه جمعه و جماعت است.

۱ مقاله درستی‌سنجی