رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران

درست

فرصت شغلی زنان ۳۰ درصد مردان هم نیست.

آيا فرصت شغلی زنان در ایران ۳۰ درصد مردان هم نیست؟

گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که نرخ مشارکت زنان در سال ۹۹ در این گزارش ۱۳/۹ درصد و مردان  ۶۸/۷ درصد بود که نشان می‌دهد میزان مشارکت اقتصادی مردان حدود ۵ برابر زنان است. این نسبت در سال گذشته کمی بیش از ۴ برابر بود.

نسبت اشتغال زنان در سال ۹۹ برابر ۱۱/۷درصد و برای مردان ۶۲/۹ درصد بود. با این حساب آمار اشتغال مردان بیش از پنج برابر زنان است. این نسبت در سال ۹۸ حدود ۴/۶ برابر بود.

این درستی‌سنجی به صورت همزمان با سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
درست

گفته یا آمار واقعیت دارد، فکت‌های قابل دسترس، درستی آن را تایید می‌کنند و نکته مهمی از قلم نیفتاده است. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)